پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 عناوین کتابها:


کتاب "نیمرخ توانمندی های دانشکده ها، و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری با صنعت"

................................................................................................................................................
کتاب " مروری بر سیاست های علم، فناوری و نوآوری ایران"

................................................................................................................................................

کتاب " اولین همایش فن آوری سلامت"

................................................................................................................................................

کتاب " دومین همایش و فن بازار ملی سلامت"

................................................................................................................................................

کتاب " سومین همایش ملی فناوری سلامت"

................................................................................................................................................

کتاب " گزارش برگزاری مسابقه آموزشی راه حل(سومین همایش ملی فناوری سلامت)"

................................................................................................................................................

کتاب " برنامه 4ساله مدیریت توسعه فناوری سلامت(1400-1396)"

................................................................................................................................................

کتاب " چهارمین همایش و فن بازار ملی فناوری سلامت"

................................................................................................................................................