پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان


    این گروه از دو بخش به منظور هدایت و هماهنگی مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان غیر مستقر در مرکز رشد تشکیل یافته است. این گروه همچنین ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه و حمایت از موسسات کوچک و متوسط در توسعه کارآفرینی را انجام می دهد. مراکز رشد یا انکوباتورها در دانشگاه ایجاد و با شناسایی نخبگان و صید ایده های ناب و انجام حمایت های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آنها به شرکت دانش بنیان موفق را فراهم می کند. همچنین با ایجاد زیرساخت لازم به همراه پشتیبانی های مؤثر شرکت های دانش بنیان آنها را در جهت تجاری سازی موفق محصولات و خدماتشان یاری می نماید تا بدین ترتیب هم دانشگاه و هم کارآفرینان از منافع مادی و معنوی دستاوردهای حاصل بهره مند گردند.