پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > معرفی گروه ، گروه تجاری سازیمعرفی گروه تجاری سازی

 

 

     در سالهای اخیر  بحث ارتباط دانشگاه  با صنعت  به مقوله ای مهم و اساسی تبدیل شده است .دانشگاه به عنوان مجموعه ای آکادمیک باترکیبی ازسرمایه های نیروی انسانی دانشی وظرفیت های بالای تحقیقاتی وآزمایشگاه میتواندبرای ایجاد اقتصادی دانش بنیان ودستیابی به فناوری های بومی نقش مهمی را ایفا نماید .

     گروه تجاری سازی با رویکرد توسعه هرچه بیشتر تفکرو فرهنگ وکارآفرینی مبتنی برعلم وکاربردی نمودن دانش برسه محور توانمند سازی و ترویج- توسعه فرهنگی ، حمایتهای عملی ، مطالعات بازاریابی تکیه داشته وبرروی تدوین برنامه عملیاتی مدون سالیانه متمرکز شده تا با بکارگیری هوشمندانه از ابزار های موجود ومهارتهای موردنیازو کمک و هم افزایی ارزشمند خبرگان این فن به اهداف گروه دست یابد.امید است با تمرکزبررهنمودهای مقامات ارشد دانشگاه و سیاستهاسی کلان کشوری وبهره گیری از تجربیات بدست آمده درجهت تحقق اهداف تمامی مساعی گروه تجاری سازی به کار بسته شود.  

1)درقسمت توانمندسازی فناورانه فعالیتها در دو زیر شاخه با اهداف زیر برنامه ریزی انجام و اجرا می شود:

1.1) توسعه دانش تجاری سازی با رویکرد بستر سازی بنیادین به صورت آموزشهای نیاز سنجی شده مرتبط با فناوری و تجاری سازی

1.2)ترویج و توسعه فرهنگی فناوری به صورت برگزاری همایش ،پنل تخصصی ؛نمایشگاه و تولید محتوی متنی (پمفلت،پوستر و بنرو تهیه اخبارو مدیریت سایت )همچنین ایجاد و مدیریت شبکه های اجتماعی وتشویق رابطین صنعت به عنوان گروه مروجین و شناسایی قابلیت های مراکز و افراد در فعالیتهای صنعت و کاربردی نمودن دانش

2) درقسمت حمایت های عملی که عمدتاٌ مالی و درقالب وام بدون بهره ونیزتشکیل جلسات مشاوره کارشناسی است فعالیتهادردو زیر شاخه با اهداف زیر برنامه ریزی گردیده است:

2.1) شناسایی فناوران و ارایه خدمات مشاوره درجهت تکمیل وتدوین مدل وطرح کسب وکار درتبدیل ایده ونمونه آزمایشگاهی به تولید

2.2)  ارزیابی وارایه گزارش به کمیته فناوری جهت تصمیم گیری برای تصویب تسهیلات طرح های فناورانه متقاضیان ؛ نظارت حاکمیتی برپرداخت تسهیلات توسط صندوق واخذگزارش ارزیابی پیشرفت طرح های مصوب دررسیدن به محصول نهایی درمدت دریافت تسهیلات

3)درقسمت مطالعات بازاریابی بررسي ومطالعه و شناخت نیازهای صنعت و توانمندی های بالفعل و بالقوه دانشگاه وفناوران دانشگاهی برای ایجاد ارتباط متناسب بین توانمندیهای فناورانه دانشگاه و نیازمندی های صنعت ،برنامه ریزی شده است. برطبق فرازهایی از فرمایشات رهبرمعظم از مهم ترین عوامل، پیشرفت و در نهایت توسعه ملی جامعه برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت و دانشگاه است که دو رکن اساسی توسعه به شمار می روند.دانشگاه ها تأمین کننده نیروی انسانی متخصص و توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع هستند و مراکز صنعتی هم آزمایشگاه های عملی برای تجربه آموخته های دانشگاهی محسوب می شوند وما باید در همه‏ى علوم تولید داشته باشیم.لذا لزوم پیوند میان بازار و فناوری به منظور کسب ارزش، لازم به نظر میرسد.میتوان پل ارتباطی میان میزان جذابیت ایده برای بازار و یا همان دره مرگ ایده ومیزان توانمندی بازار در پوشش ایده را مهمترین گام های پل اتصال ایده به بازار عنوان کرد. به همین دلیل دربخش مطالعات بازاریابی وارتباطات داخلی وخارجی جهت استفاده ازتکنیک های استقرار استراتژی انتقال تکنولوژی و.. ایجاد ارتباط متناسب بین توانمندیهای فناورانه دانشگاه و نیازمندی های صنعت ، برنامه ریزی شده است که به دلیل عدم تامین منابع انسانی خبره فعلا فعالیت چشمگیری آغاز نشده که پس از ایجاد زیرساختهای لازمه آغاز خواهد شد.